Share:


Assessment of the negative impact of construction in urban areas on the local environment

Abstract

The article discusses densification of fully urbanised territories, which causes deterioration of living conditions for tenants of neighbouring houses (third parties) due to the negative impact of construction on local environment. Specifically, detection of fundamental right violations during territorial planning is in focus, because not only third parties but also future tenants of the house being constructed suffer loss of healthy and harmonious work and recreational environment as a direct result of such violations. A classifier of fundamental right violations during territorial planning was developed for that purpose. The judicial practice was analysed; persons authorised to contest environmental violations under the Law on Administrative Proceedings (hereinafter LAP) and the scope of their authorisation were determined.


Article in Lithuanian.


Statybų plėtros urbanizuotose teritorijose neigiamo poveikio vietinei aplinkai įvertinimas


Santrauka. Šiame straipsnyje nagrinėjama, kaip tankinant pilnai urbanizuotų teritorijų užstatymą yra pabloginamos aplinkinių namų gyventojų (trečiųjų asmenų) gyvenimo sąlygos dėl neigiamo statybos poveikio vietinei aplinkai. Ypatingas dėmesys skiriamas pagrindinių pažeidimų nustatymui planuojant teritorijas, nes jie tiesiogiai turi įtakos sveikos ir harmoningos darbo ir poilsio aplinkos praradimui ne tik tretiesiems asmenims, bet ir būsimiems naujai statomo namo gyventojams. Išnagrinėta teismų praktika ir remiantis Administracinių Bylų Teisenos Įstatymu (toliau ABTĮ) nustatyta kas ir kaip užginčyjama esant pažeidimams aplinkosaugos klausimais.


Raktiniai žodžiai: investicinis statybos procesas, teritorijų planavimas, miestų plėtra, subjektinė teisė į saugią, švarią ir sveiką aplinką, trečiųjų asmenų teisių gynimas.

Keyword : construction investment process, territorial planning, urban development, subjective right to safe, clean and healthy environment, defence of third party rights

How to Cite
Šostak, O. R. (2011). Assessment of the negative impact of construction in urban areas on the local environment. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(2), 39-44. https://doi.org/10.3846/mla.2011.030
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
283
PDF Downloads
360
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.