Share:


Research of wastewater treatment with sorbents

Abstract

One of the largest industrial waste water pollutants is petroleum products. The most widely used physico-chemical cleaning methods (use of sorbents) are used for cleaning them, but the main difficulty is the selection of suitable sorbents (different according to their origin and structure) and maintenance of op-tidal treatment facilities. The production of sorbents from secondary raw materials reduces the amount of waste and, at the same time, protects nature against hazardous materials, for example from used car tires. Three different sorbent species (organic organic sorbents – branched lead, synthetic sorbents – zeolites, sorbents made of atrium raw materials – crushed used tires) have been evaluated and compared. The changes in the concentrations of oil products in the wastewater before and after treatment procees were evaluated and compared. The initial concentration of oil products in waste water was 0.25 mg/m3. Experimental studies show that the maximum adsorption capacity is 2.90 g/g (fraction 1.00−1.50 mm) of zeolite 2.55 g/g (fraction 2 mm), and 1.97 g/g The crushed tire rubber (fraction 1.00−1.50 mm) has adsorption capacity similar to that of a trimmer. The efficiency of the separa-tion of ceolite (fraction 2.00 mm) ranged from 87.51% to 96.11%, and the straw burners from 91.30% to 94.55%, and the crushed tire rubber shavings (fraction 1.00−1, 50 mm), the purification efficiency ranged from 91.51% to 95.21%.


Article in Lithuanian.


Nuotekų valymo sorbentais tyrimas


Santrauka


Vienais didžiausių gamybinių nuotekų teršalų laikomi naftos produktai. Jiems valyti plačiausiai naudojami fizikiniai ir cheminiai valymo metodai (sorbentų naudojimas), bet pagrindinis sunkumas – tinkamų sorbentų (skirtingų savo kilme ir struktūra) parinkimas ir optimalių valymo sąlygų įrenginiuose palaikymas. Gaminant sorbentus iš antrinių žaliavų, mažinamas atliekų kiekis ir kartu saugoma gamta nuo pavojingųjų medžiagų, pavyzdžiui, nuo naudotų automobilių padangų. Darbe įvertinta ir palyginta trijų skirtingų sorbentų rūšių sorbcinė geba (natūralių organinių sorbentų – siauralapio švendro; sintetinių sorbentų – ceolitų; sorbentų, pagamintų iš atrinių žaliavų – susmulkintų panaudotų padangų), nustatyti naftos produktų nuotekose koncentracijų pokyčiai prieš valymo procesą ir po jo. Pradinė naftos produktų koncentacija nuotekose siekė 0,25 mg/m3. Atlikti eksperimentiniai tyrimai rodo, kad didžiausia adsorbcinė geba yra ceolito − 2,55 g/g (frakcija 2 mm), susmulkintų padangų gumos – 2,01 g/g (frakcija 1,00–1,50 mm) ir siauralapio švendro – 1,97 g/g. Susmulkintų padangų gumos (frakcija 1,00–1,50 mm) adsorbcinė geba panaši į ir siauralapio švendros. Ceolito (frakcija 2,00 mm) išvalymo efektyvumas kito nuo 87,51 % iki 96,11 %, o siauralapio švendro – nuo 91,30 % iki 94,55 %, o susmulkintų padangų gumos drožlių (frakcija 1,00–1,50 mm) išvalymo efektyvumas kito nuo 91,51 % iki 95,21 %.


Reikšminiai žodžiai: antrinės žaliavos, naftos produktai, padangų gumos drožlės, nuotekų valymas, sorbentai.

Keyword : secondary raw materials, petroleum products, rubber tire chips, sewerage, sorbents

How to Cite
Subatkevičienė, K., Tetsman, I., & Gargasas, J. (2019). Research of wastewater treatment with sorbents. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 11. https://doi.org/10.3846/mla.2019.7086
Published in Issue
Feb 1, 2019
Abstract Views
3002
PDF Downloads
246
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Baltrėnas, P. ir Vaišis, V. (2007). Naftos produktų sorbentai aplinkosaugoje. Vilnius: Technika. https://doi.org/10.3846/1342-M

Bao, M., Wang, L., Sun, P., Cao, L., Zou, J., & Li, Y. (2012). Biodegradation of crude oil using an efficient microbial consortium in a simulated marine environment. Marine Pollution Bulletin, 64(6), 1177-1185. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2012.03.020

Barkauskas, V. J. (2007). Naftos perdirbimo technologija 1. Kaunas: Technologija.

Gurskis, V., Skominas, R. ir Žukauskas, A. (2013). Utilizuojamų padangų, skirtų sąvartyno drežiniams sluoksniams įrengti, filtraciniai tyrimai. Kaunas, Vandens ūkio inžinerija.

Hammer, H. J., & Hammer, H. J. Jr. (2001). Water and wastewater technology. New Jersey: Printice Hall.

Jonušas, A. ir Miknius, L. (2011). Lengvųjų automobilių nudėvėtų padangų perdirbimas pirolizės būdu. Cheminė technologija, 1-2(57), 31-35.

Kumar, K. V., & Sivanesan, S. (2004). Solid liquid adsorption for wastewater treatment: principle design and operation. Chennai: Anna University.

Liu, D. H. F., & Liptak Bella, G. (2000). Wastewater treatment. London: Lewis Publisher.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. (2007). Įsakymas dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo Nr. D1-193. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.295779

Staniškis, J. (2005). Integrated waste management: concept and implementation. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba, 33(3), 40-46.

Silvestravičiūtė, I., ir Šleinotaitė-Budrienė, L. 2002. Naudotų padangų deginimo cemento pramonėje galimybės. Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba, 21(3), 38-48.