Share:


Simulation model for supply chain reliability evaluation / Tiekimo grandinės patikimumo įvertinimo imitacinis modelis

    Ruslan Klimov Affiliation
    ; Yuri Merkuryev Affiliation

Abstract

This paper investigates problems related to supply chain risk identification and simulation‐ based risk evaluation. Accordingly, the paper is divided into two logical parts. The first part represents earlier researches about risk recognition within the sphere of supply chains. The distinction between terms “uncertainty” and “risk” is discussed. Based on the predefined supply chain functions, additional risks connected with supply chain reliability are recognized. Then, a conception of simulation‐based risk evaluation approach is discussed. Within the second part of the paper, a numerical example is provided, within which a simplified supply chain system is defined and corresponding risk evaluation is performed.


Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjamos problemos, susijusios su tiekimo grandinės rizikos identifikavimu ir modeliavimu pagrįstu rizikos įvertinimu. Straipsnis suskaidytas į dvi logines dalis. Pirmojoje dalyje aprašomi ankstesni tiekimo grandinėse slypinčių rizikų tyrimai. Aptariami terminų neapibrėžtumas ir rizika skirtumai. Remiantis pasirinktomis tiekimo grandinės funkcijomis, nustatytos naujos rizikos, kurios veikia tiekimo grandinės patikimumą. Toliau aptariama modeliavimu pagrįsta rizikos įvertinimo koncepcija. Antroje straipsnio dalyje pateiktas skaitmeninis pavyzdys, kuriame sudaroma supaprastinta tiekimo grandinės sistema ir įvertinama su ja susijusi rizika.


First published online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: rizika, neapibrėžtumas, tiekimo grandinės rizika, modeliavimas

Keyword : risk, uncertainty, supply chain risk, simulation

How to Cite
Klimov, R., & Merkuryev, Y. (2008). Simulation model for supply chain reliability evaluation / Tiekimo grandinės patikimumo įvertinimo imitacinis modelis. Technological and Economic Development of Economy, 14(3), 300-311. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.300-311
Published in Issue
Sep 30, 2008
Abstract Views
124
PDF Downloads
78