Share:


PLA‐based formalization of business rules and their analysis by means of knowledge‐based techniques / Pla metodu grįstas verslo taisyklių formalizavimas ir analizė taikant žiniomis grįstas metodikas

    Henrikas Pranevičius Affiliation
    ; Germanas Budnikas Affiliation

Abstract

The paper presents an approach that applies the knowledge engineering techniques for representing and analysing business rules. These rules are represented by production rules using concepts of a state‐based piece‐linear aggregate (PLA) model. A knowledge base of the business rules is analysed by checking its consistency (static properties) and dynamic constraints (dynamic properties). The analysis is performed by applying methods for decision table verification and reachable state validation as well as supporting tools. The proposed approach is illustrated by an example of Userv insurance company services.


Santrauka


Straipsnyje pateikiamas būdas, kurio remiantis taikomos žiniomis grįstos metodikos verslo taisyklėms pavaizduoti ir analizuoti. Verslo taisyklės iliustruojamos produkcinėmis taisyklėmis, naudojant būsenomis grįsto atkarpomis tiesinių agregatų (PLA) modelio konceptus. Verslo taisyklių žinių bazė analizuojama tikrinant jos suderinamumą (statines savybes) ir dinaminius suvaržymus (dinamines savybes). Analizė atliekama taikant sprendimo lentelių verifikavimo ir pasiekiamų būsenų validavimo metodus bei šiuos metodus realizuojančias programines priemones. Siūlomas būdas iliustruojams Userv draudimo kompanijos paslaugų pavyzdžiu.


First published online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: verslo taisyklės, PLA, žinių bazė, sprendimo lentelė, suderinamumo ir dinaminiai suvaržymai.

Keyword : business rules, PLA, knowledge base, decision table, consistency and dynamic constraints

How to Cite
Pranevičius, H., & Budnikas, G. (2008). PLA‐based formalization of business rules and their analysis by means of knowledge‐based techniques / Pla metodu grįstas verslo taisyklių formalizavimas ir analizė taikant žiniomis grįstas metodikas. Technological and Economic Development of Economy, 14(3), 328-343. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.328-343
Published in Issue
Sep 30, 2008
Abstract Views
118
PDF Downloads
57