Share:


Determination of the relative importance of criteria when the number of people judging is a small sample

    Tomasz Thiel Affiliation

Abstract

In the multicriterial decision aid (MCDA) process, specific information is given illustrating the preferences of a decision‐maker or a group of stakeholders taking part in this process. One kind of information about the preferences is the relative importance of criteria. In the article it was put forward a proposition of settling the division of variability of value of a relative importance of criteria for the case when a group of people (one stakeholder's representatives) is involved in constituting the so‐called a small sample (n < 30). In the first place the homogeneity of the given information applying statistical‐descriptive and positional measures was analysed. Then it was proposed to accept the confidence intervals (with the supposed value of the first kind of error) as a basis for determining the variability scope of the relative importance of individual criteria. The differences in the variability ol the individual criteria were determined according to the average arithmetical value calculated in the analysed test among those giving information. The application of the interval estimation constitutes the basis for carrying out of the sensitivity analysis of the final result obtained by the accepted MCDA method. In the analysed decision problem the Electre III method was used.


Santykinio rodiklio reikšmingumo nustatymas, kai vertinančių asmenų skaičius nedidelis


Santrauka. Daugiatiksliame sprendimų priėmimo procese charakteringa informacija išreiškia vieno sprendimų
priėmėjo arba grupės dalyvių prioritetus. Tai gali būti santykinis rodiklio reikšmingumas. Straipsnyje nagrinėjamas atvejis, kai santykiniam reikšmingumui nustatyti pasitelkta maža grupė asmenų (n < 30). Iš pradžių, taikant statistinius metodus, buvo analizuojamas informacijos homogeniškumas. Toliau buvo pasiūlyta taikyti pasikliautinąjį intervalą (su numatoma paklaidos reikšme) kaip bazę konkretaus santykinio rodiklio reikšmingumo kintamumui nustatyti. Naudojant vidutines aritmetines reikšmes nustatyti atskirų rodiklių kintamumo skirtumai. Nustatyti intervalai naudoti atliekant galutinio rezultato, gauto pasirinktu daugiatiksliu sprendimų priėmimo metodu, jautrumo analizę. Sprendimui priimti taikytas Elektre III metodas.


Reikšminiai žodžiai: daugiatikslis sprendimų priėmimas, prioritetai, santykinis reikšmingumas,
rodiklis, Elektre III.


First published online: 21 Oct 2010

Keyword : multiple‐criteria decision aiding, relative importance of criteria, a group of stakeholder's representatives, a small sample, the homogeneity of assessment, interval of the variability

How to Cite
Thiel, T. (2008). Determination of the relative importance of criteria when the number of people judging is a small sample. Technological and Economic Development of Economy, 14(4), 566-577. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.566-577
Published in Issue
Dec 31, 2008
Abstract Views
275
PDF Downloads
116
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.