Share:


Concept of economical‐mathematical model of land market

    Gintautas Šatkauskas Affiliation

Abstract

Input parameters, ie factors defining the market price of agricultural‐purpose land, are interrelated very often by means of non‐linear ties. Strength of these ties is rather different and this limits usefulness of information in the research process of land market prices. Influence of input parameter changes to the input parameters in case when there are rather substantial changes may be determined in someone direction with a sufficient precision, whereas in other directions with comparatively small changes of input parameters this influence is difficult to be separated from the “noise” background. Taking into account the above‐listed circumstances, the concept of economical‐mathematical model of land market should be as follows: there is carried out re‐parameterisation of the process by means of introduction of new parameters in such a way that the new parameters are not interrelated, and the full process is evaluated at the minimal number of these parameters. These requirements are met by the main components of the input parameters. Then normalisation of the main components is carried out and dependencies on new parameters are determined. It is easier to interpret the dependencies obtained having reduced the number of input parameters and the higher the non‐linearity of interrelations of primary land market data, the greater effect of normalisation of input‐parameter components. The results are compared with the valuations of experts.


Žemės rinkos ekonominio ir matematinio modelio koncepcija


Santrauka. Įėjimo parametrai, t. y. faktoriai, lemiantys žemės ūkio paskirties žemės rinkos kainą, dažniausiai tarpusavyje susiję netiesiniais ryšiais. Šių ryšiu stiprumas yra gana įvairus, o tai riboja informacijos naudingumą žemės rinkos kainų tyrimo procese. Įėjimo parametrų pokyčių efekto įtaką išėjimo parametrams tais atvejais, kada pastebimi dideli pokyčiai, kažkuria viena kryptimi gali būti nustatomi gana tiksliai, o kitose kryptyse, kur įėjimo parametrai mažai pakito, šiuos efektus sunku atskirti nuo “triukšmo” fono. Iš tiesų įėjimo parametrų tarpusavio ryšiai sudaro nemažai skaičiavimo sunkumų: tai yra tiesinė priklausomybę tarp įėjimo parametrų ir tai rinkos duomenų kiekis mažesnis už nagrinėjamų faktorių kiekį (o tai charakteringa šiems rinkos tyrimams), kai kurių autorių siūlomos metodikos visai netaikytinos. Jeigu įėjimo parametrai tarp savęs susiję gana stipriai, tada normalinių lygčių sistemos koeficientų matricos apibrėžtumas žemas, o tai sukelia regresijos lygties koeficientų klaidų. Šios klaidos didėja didėjant įėjimo parametru skaičiui. Įvertinus išvardytas aplinkybes, žemes rinkos ekonominio ir matematinio modelio koncepcija turėtų būti tokia: atliekama proceso reparametrizacija, įvedant naujus parametrus tokiu būdu, kad nauji parametrai būtų tarpusavyje nekoreliuoti ir, esant minimaliam jų kiekiui, būtų įvertinamas visas procesas. Šias sąlygas tenkina pagrindinės įėjimo parametrų komponentės. Paskui atliekama pagrindinių komponenčių normalizacija ir randamos priklausomybės pagal naujus parametrus. Kadangi gauti nauji įėjimo parametrai yra tarpusavyje nekoreliuoti, todėl supaprastėja regresijos lygčių statistinė analizė, sprendžiant normalines lygtis visuomet gaunami sprendiniai, o sumažinus įėjimo parametrų, paprasčiau interpretuoti gautas priklausomybes. Be to, kuo labiau pirminių žemės rinkos duomenų tarpusavio priklausomybės skiriasi nuo tiesinių, tuo didesnis įėjimo parametrų komponenčių normalizavimo efektas.


Reikšminiai žodžiai: žemes rinka, rinka ir nominalus žemes vertinimas, masinio žemes vertinimo skaičiavimo metodai, nominali žemes kaina, žemes mokesčiai, nuoma.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : land market, market and normative valuation of the land, methods of appraisal and mass‐appraisal valuation of land, normative price of land, land tax, rent

How to Cite
Šatkauskas, G. (2007). Concept of economical‐mathematical model of land market. Technological and Economic Development of Economy, 13(4), 333-340. https://doi.org/10.3846/13928619.2007.9637819
Published in Issue
Dec 31, 2007
Abstract Views
270
PDF Downloads
198
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.