Vol 26 No 1 (2020): In Progress

Journal uses continuous publication model. Current issue is in progress

Published: 2020-01-02

Articles

Exploring environmental Kuznets curve. An investigation on EU economies

Daniel Badulescu, Alina Badulescu, Ramona Simut, Dorin Bac, Elena-Ana Iancu, Nicolaie Iancu
Abstract 241 | PDF Downloads 154 | DOI https://doi.org/10.3846/tede.2019.11261

Page 1-20

News-based soft information as a corporate competitive advantage

Ming-Fu Hsu, Te-Min Chang, Sin-Jin Lin
Abstract 133 | PDF Downloads 67 | DOI https://doi.org/10.3846/tede.2019.11328

Page 48-70

EDAS method for multiple attribute group decision making under q-rung orthopair fuzzy environment

Zengxian Li, Guiwu Wei, Rui Wang, Jiang Wu, Cun Wei, Yu Wei
Abstract 116 | PDF Downloads 95 | DOI https://doi.org/10.3846/tede.2019.11333

Page 86-102

A q-rung orthopair fuzzy GLDS method for investment evaluation of BE angel capital in China

Huchang Liao, Hongrun Zhang, Cheng Zhang, Xingli Wu, Abbas Mardani, Abdullah Al-Barakati
Abstract 92 | PDF Downloads 48 | DOI https://doi.org/10.3846/tede.2020.11260

Page 103-134

Page 135-164